Ysgol Bro Pedr

Bocs Becso - Worry Box

Yr Adran ADY - The ALN Department

Cofiwch ddilyn ein tudalen Facebook / Remember to follow our Facebook page: 

Facebook: Adran ADY Ysgol Bro Pedr ALN Department 

 

Anelwn at gynnig addysg gynhwysol o safon i bob disgybl yn ogystal â chyfleoedd addysgol cyfartal i bob unigolyn. Yn Ysgol Bro Pedr credwn ei fod yn bwysig dod â’r gorau allan yn ein holl fyfyrwyr. Nod yr adran, o dan arweinyddiaeth y cydlynnydd ADY (CADY), Bethan Payne a'r CALU ADY, Ann Herbert yw hyrwyddo strategaethau dysgu a dulliau addysgu sy’n diwallu’r anghenion hyn. Rhoddir cymorth i athrawon i’w galluogi i ddarparu cyfleoedd priodol ar gyfer llwyddiant pob myfyrwyr. 

The school aims to offer a high standard of inclusive education and equality of opportunity to all individuals. At Ysgol Bro Pedr we believe that it's hugely important to bring the best in all our pupils. The aim of the ALN department, under the leadership of the ALN Coordinator (ALNCo), Bethan Payne) and ALN HLTA, Ann Herbert, is to promote learning strategies and teaching methods that allow all needs to be met. Support is given to teachers to enable them to provide appropriate opportunities for success for all students.