Ysgol Bro Pedr

Bocs Becso - Worry Box

Cefnogaeth

Support

Mae'n bwysig i ni bod pob plentyn a pherson ifanc yn yr ysgol yn teimlo eu bod yn cael y gefnogaeth sydd angen arnynt, boed yn gefnogaeth cyffredinol, help llaw gyda gwaith ysgol, grwpiau ymyrraeth, cefnogaeth iechyd meddwl/lles/cymdeithasol neu fewnbwn asiantaeth allanol. Mae croeso i rieni neu ddisgyblion siarad gydag aelodau staff penodol (gweler manylion cyswllt staff unigol ar y dudalen 'Pwy yw'r Cyswllt') neu mae modd  danfon neges atom drwy'r ffurflen isod, er mwyn i ni gyfeirio'ch ymholiad i'r person mwyaf perthnasol. 

It is important to us that all children and young people at the school feel that they are getting the support they need, whether it's general support, help with schoolwork, intervention groups, mental health/wellbeing/social support or input from external agencies. Parents or pupils are welcome to speak to specific members of staff (see individual staff contact details on the 'Who to Contact' page) or you can send us a message via the form below, so that we can direct your inquiry to the most relevant member of staff.

 

Please complete all fields marked (*)