Ysgol Bro Pedr

Bocs Becso - Worry Box

Dosbarth Sgiliau Bywyd - Life Skills Classroom

Mae’r Dosbarth Sgiliau Bywyd yn darparu ar gyfer disgyblion sydd yn cael hi’n anodd i ymdopi mewn gwersi’r prif ffrwd. Mae rhai disgyblion yn derbyn cwricwlwm amgen yn gyfan gwbl tra bo eraill yn mynychu’n rhan amser, gan gymryd mantais o sesiynau Sgiliau Bywyd yn ogystal â gwersi penodol prif ffrwd. Mae hyn yn ein galluogi i deilwra’r amserlen i’r unigolyn. Mae mwy a mwy o ddisgyblion y prif ffrwd yn defnyddio’r dosbarth peth cyntaf yn y bore yn ogystal ag yn ystod cyfnodau di strwythur. Rydyn ni’n dathlu hyn gan ei fod yn golygu nad yw’r plant yn teimlo bod stigma ynghlwm â’r dosbarth ac mae hefyd yn meddwl bod disgyblion sydd ag anawsterau cymdeithasol yn cymysgu gyda phobl ifainc sydd â sgiliau cymdeithasol mwy datblygedig, ac yn dysgu sgiliau pwysig megis cyswllt llygad, rhannu gydag eraill a chymryd tro.

The Life Skills Classroom caters for pupils who experience difficulties in accessing mainstream subjects. Some pupils receive an alternative curriculum whereas others attend on a part-time basis, taking advantage of specific Life Skills sessions whilst also attending certain mainstream subjects. This allows us to personalise each timetable to the individual. More and more mainstream pupils are also using the classroom as a base i.e. they ‘check in’ in the mornings and use the facilities during unstructured periods. We celebrate this as it means that pupils do not feel that there is a stigma attached to the classroom and it also means that our pupils with social difficulties are mixing with more socially-literate pupils and learning important social skills such as eye contact, sharing with others, turn taking etc. 

llyfryn sgiliau bywyd 2022.pdf

 

Sgiliau Bywyd - Life Skills