Ysgol Bro Pedr

Bocs Becso - Worry Box

Hanna Griffiths

 

 

 

 

  

Llongyfarchiadau mawr i Hanna Griffiths o flwyddyn 12 ar ei llwyddiannau ym myd Canŵio dros y flwyddyn. Dros y misoedd diwethaf mae Hanna wedi bod yn cystadlu mewn cystadlaethau amrywiol ar draws y Deyrnas Unedig ac wedi bod yn datblygu ei sgiliau ymhellach.

Mae wedi ei dewis fel rhan o’r sgwad ‘Canoe Wales Performance’ ac wedi cael ei dewis i gystadlu yn y selections ar gyfer y Tîm Iau Prydeinig ar ddiwedd y flwyddyn sy’n gamp arbennig!

Ar ôl treulio wythnos ym mis Medi yn ymarfer ar afon Grandtully yn Aberfeledy, yr Alban, bu Hanna yn cystadlu yng nghystadleuaeth K1W Division 1. Gosododd yn 6ed allan o 30 yn ystod y dydd Sadwrn ac yn 11eg allan o 32 ar y dydd Sul. Yna bu’n cystadlu yn y K1W Prem ym mis Medi yn erbyn unigolion sy’n cystadlu yn nhîm Prydain, yng Nghwrs Dŵr Gwyn Holme Pierrepont yn Nottingham. Gosododd Hanna safle 41allan o 49 ar ddydd Sadwrn Medi’r 10fed a 14eg allan o 26 ar ddydd Sul!

Ar ddydd Sadwrn, Mawrth 18fed, llwyddodd ennill y safle 1af allan o tua 23 o gystadleuwyr yn Slalom Adran 1 K1W yn Shepperton ac yna’r 8fed safle yn y gystadleuaeth ar y dydd Sul.

Dalier ati Hanna a phob lwc yn y selections ar ddiwedd y flwyddyn.

 

Congratulations to Hanna Griffiths from year 12 on her achievements in Canoeing over the year. Over the past few months Hanna has been competing in various competitions across the United Kingdom and has been developing her skills further.

She has been chosen as part of the 'Canoe Wales Performance' squad and has been chosen to compete in the selections for the British Junior Team at the end of the year which is an amazing achievement!

After spending a week in September practicing on the Grandtully river in Aberfeledy, Scotland, Hanna competed in the K1W Division 1 competition. She placed 6th out of 30 on the Saturday and 11th out of 32 on the Sunday. She then competed in the K1W Prem in September against individuals competing in the British team, at the Holme Pierrepont White Water Course in Nottingham. Hanna placed 41st out of 49 on Saturday September 10th and 14th out of 26 on Sunday!

On Saturday, March 18th, she managed to win 1st place out of around 23 competitors in the K1W Division 1 Slalom at Shepperton and then 8th place in the competition on the Sunday.

Keep it up Hanna and good luck in the selections at the end of the year.