Ysgol Bro Pedr

Bocs Becso - Worry Box

Llywodraethwyr

Governors

NEGES WRTH Y LLYWODRAETHWYR

Mae Bro Pedr yn gymuned glos a chynhaliol, yn cynnig cyfleoedd o bob math ac yn cynnal safonau uchel. Mae pob disgybl yn unigolyn, pob un â thalentau, diddordebau ac anghenion penodol. Y nod yw sicrhau bod pob un yn cael y cyfle i wireddu potensial, i deimlo’n hapus a diogel yn rhan o’r ysgol ac i fedru datblygu yn ddinesydd llawn gofal a goddefgarwch yng Nghymru’r 21ain ganrif.

MESSAGE FROM THE GOVERNORS

Bro Pedr is a close-knit and supportive community, offering all kinds of opportunities and maintaining high standards. Each pupil is an individual, each with specific talents, interests and needs. The aim is to ensure that everyone has the opportunity to realise their potential, to feel happy and safe as part of the school and to be able to develop into a caring and tolerant citizen in 21st century Wales.

AELODAU'R CORFF LLYWODRAETHOL - GOVERNING BODY MEMBERS

Mr Justin Davies – Cadeirydd / Chair

Mrs Elen Page – Is-Gadeirydd / Vice Chair

Mrs Carys Morgan - Pennaeth / Headteacher

Cyng/Cllr Ann Bowen Morgan

Mr Stephen Cooper

Mr Aled Dafis

Mrs Carys Davies

Mrs Elaine Davies 

Cyng/Cllr Euros Davies

Mrs Fiona Drury

Cyng/Cllr Eryl Evans

Mr Dyfed Evans

Mrs Rhian Evans

Mr Kevin Jones

Mrs Dorota Lamb

Mrs Carys Lloyd-Jones

Mr Aled Morgan

Mrs Marian Rees

Mrs Emma Wood