Ysgol Bro Pedr

Bocs Becso - Worry Box

Llywodraethwyr

Governors

NEGES WRTH Y LLYWODRAETHWYR

Mae Bro Pedr yn gymuned glos a chynhaliol, yn cynnig cyfleoedd o bob math ac yn cynnal safonau uchel. Mae pob disgybl yn unigolyn, pob un â thalentau, diddordebau ac anghenion penodol. Y nod yw sicrhau bod pob un yn cael y cyfle i wireddu potensial, i deimlo’n hapus a diogel yn rhan o’r ysgol ac i fedru datblygu yn ddinesydd llawn gofal a goddefgarwch yng Nghymru’r 21ain ganrif.

MESSAGE FROM THE GOVERNORS

Bro Pedr is a close-knit and supportive community, offering all kinds of opportunities and maintaining high standards. Each pupil is an individual, each with specific talents, interests and needs. The aim is to ensure that everyone has the opportunity to realise their potential, to feel happy and safe as part of the school and to be able to develop into a caring and tolerant citizen in 21st century Wales.

AELODAU'R CORFF LLYWODRAETHOL - GOVERNING BODY MEMBERS

Mrs Elaine Davies – Cadeirydd / Chair

Mr Justin Davies – Is-Gadeirydd / Vice Chair

Mrs Jane Wyn - Pennaeth / Headteacher

Mrs Ann Herbert 

Mr Alun Williams

Mrs Carys Davies

Mrs Elen Page

Mrs Emma Wood

Cllr Euros Davies

Mrs Ffion Davies

Cllr Eryl Evans

Mr Kevin Jones

Mrs Carys Lloyd-Jones

Mrs Rhian Evans

Mr Stephen Cooper

Mrs Fiona Drury