Ysgol Bro Pedr

Bocs Becso - Worry Box

Croeso

Welcome

Fel Pennaeth yr Ysgol, gobeithiaf y byddwch yn gallu dod o hyd i wybodaeth ddefnyddiol ynglŷn â’r Ysgol ar y wefan hon. Cofiwch fod croeso ichi i gysylltu gyda ni i drafod unrhyw agwedd ymhellach hefyd.

Arwyddair yr Ysgol yw, ‘A fo ben bid bont’ a, fel Ysgol 3-19, hyderaf ein bod ni yn helpu ein disgyblion i symud yn esmwyth ar hyd continwwm addysgol.

Mae staff yr Ysgol yn ymroddedig o ran sicrhau cynhaliaeth a chefnogaeth bob cam o’r ffordd ac rydym yn barod iawn i wrando ar eich barn chi fel disgyblion, rhieni/gwarchodwyr a ffrindiau’r Ysgol er mwyn gwella ein darpariaeth ni yn barhaus. 

As Head of the School, I hope you will be able to find useful information about the School on this website. Remember that you are welcome to contact us to further discuss any aspect as well.

The School's motto is, 'A fo ben bid bont' and, as a 3-19 School, I trust that we help our pupils to move smoothly along the educational continuum.

The School's staff are committed to ensuring support every step of the way and we are very ready to listen to your opinion as pupils, parents/guardians and friends of the School in order to continuously improve our provision.

Jane Wyn